Política de contractació

Aquestes condicions s’aplicaran de manera conjunta en aquells casos que una persona decideixi contractar algun dels serveis que s’ofereixen en el lloc web ivetjornet.cat, podran ser complementades amb un contracte de serveis segons sigui el cas.

S’entendrà per client, per a efectes d’aquests termes i condicions, aquella persona, que adquireixi, o desitgi adquirir, un servei dels oferts per “IVET JORNET”.

DELS SERVEIS OFERTS

“IVET JORNET” a través de www.ivetjornet.cat ofereix els serveis de fotografia de producte, marca personal i esdeveniments .

PAGAMENTS

Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària exclusivament al compte bancari que “IVET JORNET” indiqui. En cap moment “IVET JORNET” es farà responsable de qualsevol error en la transferència, ni per problemes que el client tingui amb el banc

En el pressupost que es lliuri s’acordarà el temps durant el qual es mantindran vigents els preus. Passat aquest temps existeix la llibertat de modificar-los.

En el suposat cas que algun dels pagaments a terminis no es dugui a terme pel client, “IVET JORNET” podrà cancel·lar en qualsevol moment el servei sense opció de reemborsament dels pagaments anteriors.

Si existeix alguna promoció o descompte, s’aplicarà solament a aquells serveis que encara no hagin estat contractats. Si el client ja ha contractat algun servei, no es podrà aplicar la promoció o descompte amb efectes retroactius.

IMPOSTOS I FACTURACIÓ

Tots els impostos que per llei hagin d’estar inclosos, seran visualitzats en el pressupost i en la factura.

El preu dels serveis contractats a ivetjornet.cat inclou l’IVA espanyol. 

Una vegada efectuat el pagament total, es procedirà a l’enviament de la factura corresponent, en la qual s’inclouran detalladament els impostos que siguin aplicables.

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada.

TEMPS D’ATENCIÓ I LLIURAMENT

Cada cas és diferent, i l’agenda està subjecta a la disponibilitat existent per al moment, no obstant això, en tot moment el client serà avisat de quan és la data estimada en la qual se l’ atendrà i prestarà el servei que desitgi.

IVET JORNET no es fa responsable del retard en la prestació dels serveis una vegada hagin estat programades les sessions, quan aquest hagi estat per causes alienes a la seva voluntat o imputables al client.

Finalitzat el servei es revisaran les sumes pagades a l’efecte de constatar que res es deu pels serveis prestats o les hores extres, en el cas que aquestes últimes siguin causades, d’existir alguna suma pendent per pagar es notificarà al client perquè procedeixi al pagament.

DESISTIMENT VOLUNTARI

No hi ha lloc a desistiment voluntari i per tant no es procedirà a la devolució de les quantitats pagades, per enquadrar-se en els supòsits dels literals a), c) i m) de l’article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, contingut en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

DEVOLUCIONS

Una vegada cancel·lat el servei no hi haurà reemborsament.

CANCEL·LACIÓ DE SERVEIS

El client podrà cancel·lar el servei en qualsevol moment, no obstant això, els diners no serà reemborsat. Si els pagaments han estat fraccionats, tampoc es retornarà els diners que ja hagi estat abonat. Per a la cancel·lació efectiva del servei, el client haurà d’enviar un correu electrònic a ivetjornetfotografia@gmail.com 

RESERVA DE CONTRACTACIÓ

En tot moment existirà la possibilitat de negar-se a prestar algun dels serveis oferts, ja sigui per indisponibilitat de temps o per qualsevol raó, sense haver de justificar en cap moment aquesta negativa

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

En tot moment s’obrarà de bona fe i sota les instruccions del client, per la qual cosa, si algun material que estigui lliurat infringeix drets intel·lectuals o de propietat industrial de tercers, la responsabilitat legal serà del client, no de IVET JORNET

ivetjornet.cat no garantirà que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, així com tampoc de la pèrdua de dades que es trobin allotjats en els seus servidors, interrupció d’activitats mercantils o qualsevol perjudici derivat pel funcionament dels serveis, o de les expectatives generades al Client, a conseqüència de:

Causes alienes al control de ivetjornet.cat i causes fortuïtes i/o de causa major.

Parades programades i/o alteracions en el contingut realitzades de mutu acord entre les parts per al manteniment o realització d’actuacions excepcionals prèviament pactades.

Virus, atacs informàtics i/o altres actuacions de tercers que ocasionin la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis.

Incorrecte o deficient funcionament d’Internet.

Altres circumstàncies imprevisibles.

D’aquesta manera, el Client accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a IVET JORNET FERNANDEZ qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei 

IVET JORNET FERNANDEZ no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l’ús ineficient i de mala fe del servei per part del Client. Tampoc serà responsable IVET JORNET FERNANDEZ de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre IVET JORNET FERNANDEZ i el Client.

LEGISLACION I JURISDICCION APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola www.ivetjornet.cat i l’usuari acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró per a la resolució de quantes qüestions i controvèrsies puguin sorgir en relació amb el contracte actual de prestació de serveis objecte d’aquest.

Aquesta web utilitza cookies, Les acceptes?   
Privacidad